წელი: 2016

ეკატერინე ქარდავა

საჯარო სამსახურის ბიურო

თანამდებობა ბიუროს უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63130
საშუალო თვიური შემოსავალი 5261
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 27730
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 44 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50504
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 27730
  • სარგო 35400