წელი: 2013

ალექსანდრე ბურჭულაძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 85500
საშუალო თვიური შემოსავალი 7125
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 52860
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68400
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 52860
  • სარგო 32640