წელი: 2016

კახაბერ რუსია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 41532
საშუალო თვიური შემოსავალი 3461
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 14532
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 35 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33225.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 14532
  • სარგო 27000