წელი: 2014

გურამ მაჭარაშვილი

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 35100
საშუალო თვიური შემოსავალი 2925
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 8100
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 23 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28080
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 8100
  • სარგო 27000