წელი: 2015

გურამ მაჭარაშვილი

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

თანამდებობა გუბერნატორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 36000
საშუალო თვიური შემოსავალი 3000
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 9000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 25 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 28800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 9000
  • სარგო 27000