წელი: 2015

კობა ლურსმანაშვილი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 32662
საშუალო თვიური შემოსავალი 2722
სარგო 28320
პრემია ან/და დანამატი 4342
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 13 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 26129.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 4342
  • სარგო 28320