წელი: 2015

ამირან ჯამბურიძე

ლენტეხის გამგეობა

თანამდებობა გამგებელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 31800
საშუალო თვიური შემოსავალი 2650
სარგო 31800
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25440
დეკლარაცია