წელი: 2013

ირაკლი ღვალაძე

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 130640
საშუალო თვიური შემოსავალი 10887
სარგო 49200
პრემია ან/და დანამატი 81440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 104512
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 81440
  • სარგო 49200