წელი: 2014

უჩა ნანუაშვილი

საქართველოს სახალხო დამცველი

თანამდებობა სახალხო დამცველი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 89670
საშუალო თვიური შემოსავალი 7473
სარგო 67800
პრემია ან/და დანამატი 21870
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71736
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 21870
  • სარგო 67800