წელი: 2013

უჩა ნანუაშვილი

საქართველოს სახალხო დამცველი

თანამდებობა სახალხო დამცველი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 81181
საშუალო თვიური შემოსავალი 6765
სარგო 67800
პრემია ან/და დანამატი 13381
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 16 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 64944.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 13381
  • სარგო 67800