წელი: 2015

ირაკლი შონია

იურიდიული დახმარების სამსახური

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 38094
საშუალო თვიური შემოსავალი 3175
სარგო 21000
პრემია ან/და დანამატი 17094
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30475.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 17094
  • სარგო 21000