წელი: 2014

მელიტონ ბენიძე

იურიდიული დახმარების სამსახური

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 32026
საშუალო თვიური შემოსავალი 2669
სარგო 25704
პრემია ან/და დანამატი 6322
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 20 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25620.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6322
  • სარგო 25704