წელი: 2014

ირინე იმერლიშვილი

ეროვნული უშიშროების საბჭო

თანამდებობა საბჭოს მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76770
საშუალო თვიური შემოსავალი 6398
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 34290
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61416
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 34290
  • სარგო 42480