წელი: 2015

ვალერიან ცერცვაძე

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 93130
საშუალო თვიური შემოსავალი 7761
სარგო 69600
პრემია ან/და დანამატი 23530
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 25 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 74504
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23530
  • სარგო 69600