წელი: 2014

ვალერიან ცერცვაძე

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 93557
საშუალო თვიური შემოსავალი 7796
სარგო 69600
პრემია ან/და დანამატი 23957
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 26 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 74845.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23957
  • სარგო 69600