წელი: 2013

თამარ ქაროსანიძე

თავდაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 88960
საშუალო თვიური შემოსავალი 7413
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 56320
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71168
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56320
  • სარგო 32640