წელი: 2013

ვალერიან ცერცვაძე

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99405
საშუალო თვიური შემოსავალი 8284
სარგო 50400
პრემია ან/და დანამატი 49005
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79524
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 49005
  • სარგო 50400