წელი: 2013

როსტომ ლაზარია

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 91340
საშუალო თვიური შემოსავალი 7612
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 60140
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 66 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73072
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 60140
  • სარგო 31200