წელი: 2014

გიორგი თვაური

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 95288
საშუალო თვიური შემოსავალი 7941
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 59888
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 76230.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 59888
  • სარგო 35400