წელი: 2015

ვახტანგ კარგარეთელი

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

თანამდებობა უფროსის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 96500
საშუალო თვიური შემოსავალი 8042
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 63500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 66 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 77200
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 63500
  • სარგო 33000