წელი: 2015

გიორგი მურვანიძე

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 92000
საშუალო თვიური შემოსავალი 7667
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 60800
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 66 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 60800
  • სარგო 31200