წელი: 2015

გიორგი თვაური

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 79400
საშუალო თვიური შემოსავალი 6617
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 44000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63520
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 44000
  • სარგო 35400