წელი: 2014

დევი ვეფხვაძე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თანამდებობა გენერალური აუდიტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71500
საშუალო თვიური შემოსავალი 5958
სარგო 66000
პრემია ან/და დანამატი 5500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 8 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57200
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5500
  • სარგო 66000