წელი: 2014

დავით მჭედლიშვილი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თანამდებობა გენერალური აუდიტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72254
საშუალო თვიური შემოსავალი 6021
სარგო 66000
პრემია ან/და დანამატი 6254
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 9 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57803.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6254
  • სარგო 66000