წელი: 2014

ლაშა თორდია

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თანამდებობა გენერალური აუდიტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72010
საშუალო თვიური შემოსავალი 6001
სარგო 71400
პრემია ან/და დანამატი 610
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 1 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57608
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 610
  • სარგო 71400