წელი: 2014

ვანო ზარდიაშვილი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თანამდებობა გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 73411
საშუალო თვიური შემოსავალი 6118
სარგო 67200
პრემია ან/და დანამატი 6211
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 8 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 58728.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6211
  • სარგო 67200