წელი: 2015

დავით მჭედლიშვილი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თანამდებობა გენერალური აუდიტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72245
საშუალო თვიური შემოსავალი 6020
სარგო 66000
პრემია ან/და დანამატი 6245
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 9 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57796
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6245
  • სარგო 66000