წელი: 2015

ლაშა თორდია

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თანამდებობა გენერალური აუდიტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72166
საშუალო თვიური შემოსავალი 6014
სარგო 71400
პრემია ან/და დანამატი 766
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 1 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57732.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 766
  • სარგო 71400