წელი: 2015

არჩილ თალაკვაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 141458
საშუალო თვიური შემოსავალი 11788
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 108818
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 77 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 113166.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 108818
  • სარგო 32640