წელი: 2015

ზაზა ნანობაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 100000
საშუალო თვიური შემოსავალი 8333
სარგო 46800
პრემია ან/და დანამატი 53200
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 80000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 53200
  • სარგო 46800