წელი: 2016

კახი დემეტრაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 112000
საშუალო თვიური შემოსავალი 9333
სარგო 46800
პრემია ან/და დანამატი 65200
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 58 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 89600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 65200
  • სარგო 46800