წელი: 2016

ლევან რაზმაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 122500
საშუალო თვიური შემოსავალი 10208
სარგო 60000
პრემია ან/და დანამატი 62500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 98000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 62500
  • სარგო 60000