წელი: 2015

ლევან რაზმაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 115000
საშუალო თვიური შემოსავალი 9583
სარგო 60000
პრემია ან/და დანამატი 55000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 92000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 55000
  • სარგო 60000