წელი: 2014

ლევან რაზმაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 102500
საშუალო თვიური შემოსავალი 8542
სარგო 60000
პრემია ან/და დანამატი 42500
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 82000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 42500
  • სარგო 60000