წელი: 2015

გიორგი წერეთელი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60831
საშუალო თვიური შემოსავალი 5069
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 36831
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 61 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48664.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36831
  • სარგო 24000