წელი: 2016

გიორგი გოგაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 111240
საშუალო თვიური შემოსავალი 9270
სარგო 40800
პრემია ან/და დანამატი 70440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 88992
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 70440
  • სარგო 40800