წელი: 2016

მამუკა ვასაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 112680
საშუალო თვიური შემოსავალი 9390
სარგო 42240
პრემია ან/და დანამატი 70440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 90144
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 70440
  • სარგო 42240