წელი: 2016

ირაკლი შოთაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 117000
საშუალო თვიური შემოსავალი 9750
სარგო 46920
პრემია ან/და დანამატი 70080
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 60 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 93600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 70080
  • სარგო 46920