წელი: 2014

ირაკლი შოთაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 91044
საშუალო თვიური შემოსავალი 7587
სარგო 42240
პრემია ან/და დანამატი 48804
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 54 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 72835.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 48804
  • სარგო 42240