წელი: 2016

გიორგი ჯავახიშვილი

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა კომისიის მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 165021
საშუალო თვიური შემოსავალი 13752
სარგო 55200
პრემია ან/და დანამატი 109821
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 67 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 132016.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 109821
  • სარგო 55200