წელი: 2015

გიორგი შარაბიძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 98555
საშუალო თვიური შემოსავალი 8213
სარგო 56400
პრემია ან/და დანამატი 42155
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 78844
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 42155
  • სარგო 56400