წელი: 2016

გიორგი შარაბიძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 168607
საშუალო თვიური შემოსავალი 14051
სარგო 56400
პრემია ან/და დანამატი 112207
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 67 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 134885.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 112207
  • სარგო 56400