წელი: 2016

თინათინ ბოკუჩავა

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა პარლამენტის წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60285
საშუალო თვიური შემოსავალი 5024
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 36285
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 60 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48228
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36285
  • სარგო 24000