წელი: 2014

გელა სამხარაული

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 57914
საშუალო თვიური შემოსავალი 4826
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 33914
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 46331.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33914
  • სარგო 24000