წელი: 2015

გელა სამხარაული

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62790
საშუალო თვიური შემოსავალი 5233
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 38790
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50232
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38790
  • სარგო 24000