წელი: 2016

ზვიად ძიძიგრი

საქართველოს პარლამენტი

თანამდებობა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76065
საშუალო თვიური შემოსავალი 6339
სარგო 24000
პრემია ან/და დანამატი 52065
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 68 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60852
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 52065
  • სარგო 24000