წელი: 2014

ზაალ სარაჯიშვილი

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 50690
საშუალო თვიური შემოსავალი 4224
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 15290
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 30 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 40552
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 15290
  • სარგო 35400