წელი: 2016

ზაალ სარაჯიშვილი

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 58260
საშუალო თვიური შემოსავალი 4855
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 22860
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 46608
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22860
  • სარგო 35400