წელი: 2014

რამაზ ბოლქვაძე

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 43180
საშუალო თვიური შემოსავალი 3598
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 10540
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 34544
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 10540
  • სარგო 32640