წელი: 2015

რამაზ ბოლქვაძე

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 42900
საშუალო თვიური შემოსავალი 3575
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 10260
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 34320
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 10260
  • სარგო 32640